O1-7

1. Pomocí ukazovacích zájmen tvořte věty

Doplňte správná slova.

יין. אישה. מחשב. עיר. תפוזים. נשים. עוגה. מלונות. מלון. מכתב. חלה. דגל. עולם.
Kontrola

2. Doplňte zájmena

Doplňte správná slova.

תמר, מה עושה? - עושה תה. יונתן ודויד, על מה מדברים? - מדברים על החיים. רחל ולאה, גרות בירושלים? - כן, גרות פה. דויד לומד באוניברסיטה? - לא, לומד באולפן. שרה מורה או תלמידה? - גם מורה וגם תלמידה. הילדים שותים יין? - לא, שותים רק מיץ. מה רינה ודינה עושות? - מה עושות? אני לא יודע.
Kontrola

3. Doplňte sloveso

Doplňte správná slova.

יוסי ורחל מפולין. עכשיו הם בתל אביב. הם לאולפן ו שם עברית. הם מכתבים למשפחה בפולנית וגם ספרים בפולנית. הם עם חברים באנגלית, בפולנית ואולי קצת בעברית.
Kontrola

4. Šibenice

Uhodněte odpověď na zadanou otázku. Je povoleno 6 překlepů.

לאן הולכת הילדה?
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף

5. Sestavte ze slov věty

Seřaďte následující slova do vět:

1.
רינה
קוראת
ספרים
בעברית
ובערבית
.
2.
לאן
אתן
הלכות
?
3.
דויד
לומד
באולפן
של
האוניברסיטה
העברית
.
4.
מיכל
ורחל
כותבות
וקוראות
.
5.
מה
אתה
עושה
בשבת
?
6.
הם
באים
מהבנק
והולכים
לסופרמרקט
.
Kontrola

Přehled lekce

1. Pomocí ukazovacích zájmen tvořte věty
2. Doplňte zájmena
3. Doplňte sloveso
4. Šibenice
5. Sestavte ze slov věty
Dokončeno 0 / 5 úkolů.
Klávesnice
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
פ
ע
ס
ן
נ
ם
מ
ל
ך
כ
צ'
ז'
ג'
ת
ש
ר
ק
ץ
צ
ף